所有作者第一/通讯作者题名刊名页码ISSN大类分区IF备注
Shuyue Ye, Jiaming Rao, Shihong Qiu, Jinglong Zhao, Hui He,* Ziling Yan, Tao Yang, Yibin Deng, Hengte Ke, Hong Yang, Yuliang Zhao, Zhengqing Guo,* and Huabing Chen*郭正清Rational Design of Conjugated Photosensitizers with Controllable Photoconversion for Dually Cooperative PhototherapyAdvanced Materials2018, 30, 18012160935-9648119.791国家重点实验室第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Liang Li, Penglai Gong, Daopeng Sheng, Shuao Wang, Weike Wang, Xiangde Zhu,* Xingqiang Shi, Fakun Wang, Wei Han, Sanjun Yang, Kailang Liu, Huiqiao Li,* and Tianyou Zhai*王殳凹Highly In-Plane Anisotropic 2D GeAs2 for Polarization-Sensitive PhotodetectionAdvanced Materials2018, 180454DOI: 10.1002/adma.2018045410935-9648119.791华中科技大学第一单位,苏大放医学院参与单位
Zonglin Gu, Leigh D. Plant, Xuan-Yu Meng, Jose Manuel Perez-Aguilar, Zegao Wang, Mingdong Dong, Diomedes E. Logothetis, and R. H. Zhou孟烜宇/周如鸿Exploring the Nanotoxicology of MoS2: A Study on the Interaction of MoS2 Nanoflake and K+ ChannelsACS Nano2018, 12, 705−7171936-0851113.942苏大放医学院、协同中心第一单位
Yan Lyu, Jianfeng Zeng, Yuyan Jiang, Xu Zhen, Ting Wang, Shanshan Qiu, Xin Lou*,Mingyuan Gao, and Kanyi Pu*曾剑峰Enhancing Both Biodegradability and Efficacy of Semiconducting Polymer Nanoparticles for Photoacoustic Imaging and Photothermal TherapyACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.7b086161936-0851113.942南洋理工大学第一单位,协同中心并列第一作者单位
Ruibin Li, Linda M Guiney, Chong Hyun Chang, Nikhita D Mansukhani, Zhaoxia Ji, Xiang Wang, Yu-Pei Liao, Wen Jiang, Bingbing Sun, Mark C Hersam, Andre E Nel, Tian Xia李瑞宾Surface oxidation of graphene oxide determines membrane damage, lipid peroxidation, and cytotoxicity in macrophages in a pulmonary toxicity modelACS Nano2018, 12, 1390−14021936-0851113.942苏大放医学院、协同中心第一单位
Xuan Yi,
Meiyun Xu,
Hailin Zhou, Saisai Xiong, Rui Qian, Zhifang Chai, Li Zhao,* Kai Yang*
杨凯,赵利Ultrasmall Hyperbranched Semiconducting Polymer Nanoparticles with Different Radioisotopes Labeling for Cancer TheranosticsACS Nano2018, 12, 9142−91511936-0851113.942苏大放医学院、协同中心第一单位
Hongsuk Kang, Zaixing Yang, and R. H. Zhou周如鸿Lanosterol Disrupts Aggregation of Human γD-Crystallin by Binding to the Hydrophobic Dimerization InterfaceJournal of the American Chemical Society2018, 140, 8479−84860002-7863113.858浙江大学第一单位,苏大放医学院、协同中心参与单位
Daxiang Gui, Xing Dai, Zetian Tao, Tao Zheng, Xiangxiang Wang, Mark A Silver, Jie Shu, Lanhua Chen, Yanlong Wang, Tiantian Zhang, Jian Xie, Lin Zou, Yuanhua Xia, Jujia Zhang, Jin Zhang, Ling Zhao, Juan Diwu, R. H. Zhou, Zhifang Chai, Shuao Wang周如鸿/王殳凹Unique Proton Transportation Pathway in a Robust Inorganic Coordination Polymer Leading to Intrinsically High and Sustainable Anhydrous Proton ConductivityJournal of the American Chemical Society2018, 140, 6146−61550002-7863113.858苏大放医学院、协同中心第一单位
Tiancong Ma,Yi Hou, Jianfeng Zeng, Chunyan Liu, Peisen Zhang, Lihong Jing,Dihua Shangguan,and Mingyuan Gao*高明远Dual-Ratiometric Target-Triggered Fluorescent Probe for Simultaneous Quantitative Visualization of Tumor Microenvironment Protease Activity and pH in VivoJournal of the American Chemical Society2018, 140, 211−218.0002-7863113.858中国科学院分子科学科教融合卓越创新中心第一单位,协同中心共同第一作者、共同通讯作者单位
Xiaojin Wu, Yiyu Xie, Chang Wang, Yue Han, Xiebing Bao, Shoubao Ma, Ahmet Yilmaz, Bingyu Yang, Yuhan Ji, Jinge Xu, Hong Liu, Suning Chen, Jianying Zhang, Jianhua Yu, and Depei Wu王畅Prediction of acute GVHD and relapse by metabolic biomarkers after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.Journal of Clinical Investigation2018,3(9). pii: 99672. doi: 10.1172/jci.insight.996720021-9738112.784苏大附一院通讯单位,放医学院、协同中心共同第一单位
Hao Zhang, Tingting Wang, Weibao Qiu, Yaobao Han,Qiao Sun, Jianfeng Zeng, Fei Yan, Hairong Zheng, Zhen Li, and Mingyuan Gao李桢Monitoring the Opening and Recovery of the Blood-Brain Barrier with Noninvasive Molecular Imaging by Biodegradable Ultrasmall Cu2-xSe Nanoparticles.Nano Letters2018, 18, 4985-4992.1530-6984112.712苏大放医学院、协同中心第一单位
Fang G, Li W, Shen X, Perez-Aguilar JM, Chong Y, Gao X, Chai Z, Chen C, Ge C, Zhou R.葛翠翠,周如鸿Differential Pd-nanocrystal facets demonstrate distinct antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteriaNature Communications(2018) 9:129DOI: 10.1038/s41467-017-02502-32041-1723112.124苏大放医学院、协同中心第一单位
Wu R, Chong Y, Fang G, Jiang X, Pan Y, Chen C, Yin J, Ge C葛翠翠Synthesis of Pt Hollow Nanodendrites with Enhanced Peroxidase-Like Activity against Bacterial Infections:Implication for Wound HealingAdv. Funct. Mater. DOI: 10.1002/adfm.2018014841616-301X112.124苏大放医学院、协同中心第一单位
Jie Li, Xing Dai, Lin Zhu, Chao Xu, Duo Zhang, Mark A. Silver, Peng Li, Lanhua Chen, Yongzhong Li, Douwen Zuo, Hui Zhang, Chengliang Xiao*, Jing Chen, Juan Diwu,Omar K. Farha, Thomas E. Albrecht-Schmitt, Zhifang Chai, Shuao Wang*肖成梁/王殳凹99TcO4- Remediation by a Cationic Polymeric NetworkNature Communications,2018, 9, 30072041-1723112.124苏大放医学院、协同中心第一单位
Xuan Yi, Lei Chen, Jie Chen, Debabrata Maiti, Zhifang Chai, Zhuang Liu, and Kai Yang*杨凯Biomimetic Copper Sulfide for Chemo-Radiotherapy: Enhanced Uptake and Reduced Efflux of Nanoparticles for Tumor Cells under Ionizing RadiationAdv. Funct. Mater2018, 28, 17051611616-301X112.124苏大放医学院、协同中心第一单位
Chong Y, Dai X, Fang G, Wu R, Zhao L, Ma X, Tian X, Lee S, Zhang C, Chen C, Chai Z, Ge C, Zhou R.葛翠翠,周如鸿Palladium concave nanocrystals with high-index facets accelerate ascorbate oxidation in cancer treatment.Nature Communications2018,9:4861DOI: 10.1038/s41467-018-07257-z2041-1723112.124苏大放医学院、协同中心第一单位
Xiaoming Cai1, Jun Dong2, Jing Liu3, Huizhen Zheng1, Chitrada Kaweeteerawat4, Fangjun Wang3, Zhaoxia Ji5,6 & Ruibin Li李瑞宾Multi-hierarchical profiling the structure-activity relationships of engineered nanomaterials
at nano-bio interfaces
Nature Communications2018, 9:4416 | DOI: 10.1038/s41467-018-06869-92041-1723112.124苏大放医学院、协同中心第一单位
Xingxing Zhang, Wanlu Li, Lai Feng, Xin Chen, Andreas Hansen, Stefan Grimme, Skye Fortier, Dumitru-Claudiu Sergentu, Thomas J. Duignan, Jochen Autschbach , Shuao Wang, Yaofeng Wang, Giorgios Velkos, Alexey A. Popov , Nabi Aghdassi, Steffen Duhm , Xiaohong Li,
Jun Li, Luis Echegoyen, W.H.Eugen Schwarz& Ning Chen
王殳凹A diuranium carbide cluster stabilized inside a C80 fullerene cageNature Communications, 2018, 9, 2753DOI: 10.1038/s41467-018-05210-82041-1723112.124苏大材化第一单位,苏大放医、协同中心参与
Xiao-Zhen Li, Li-Peng Zhou, Liang-Liang Yan, Ya-Min Dong, Zhuan-Ling Bai, Xiao-Qi Sun, Juan Diwu, Shuao Wang, Jean-Claude Bünzli & Qing-Fu Sun王殳凹A supramolecular lanthanide separation approach based on multivalent cooperative enhancement of metal ion selectivityNature Communications2018, 9, 547.DOI: 10.1038/s41467-018-02940-72041-1723112.124中国科学院福建物质结构研究所第一单位,苏大放医、协同中心参与
Wang, Yanlong;Liu, Wei;Bai, Zhuanling;Zheng, Tao;Silver, Mark A;Li, Yuxiang;Wang, Yaxing;Wang, Xia;Diwu, Juan;Chai, Zhifang;Wang, Shuao*王殳凹通讯,王艳龙第一Employing an Unsaturated Th4+ Site in a Porous Thorium-Organic Framework for Kr/Xe Uptake and SeparationAngewandte Chemie International Edition2018, 57(20):5783-57871433-7851111.994苏大放医学院、协同中心第一单位
Yaxing Wang , Xuemiao Yin,Wei Liu,Jian Xie,Junfeng Chen, Mark A.Silver,Daopeng Sheng,Lanhua Chen,Juan Diwu, Ning Liu, Zhifang Chai, Thomas E. Albrecht-Schmitt, and Shuao Wang王殳凹Emergence of Uranium as a Distinct Metal Center for Building Intrinsic X-ray ScintillatorsAngewandte Chemie-International Edition2018, 57, 7883-7887.1433-7851111.994苏大放医学院、协同中心第一单位
Riki J. Drout, Kenichi Otake, Ashlee J. Howarth, Timur Islamoglu, Lin Zhu, Chengliang Xiao, Shuao Wang, and Omar K. Farha王殳凹Efficient Capture of Perrhenate and Pertechnetate by a Mesoporous Zr Metal−Organic Framework and Examination of Anion Binding
Motifs
Chemistry of Materials2018, 30, 1277−12840897-475619.466Northwest University第一单位,苏大放医学院、协同中心参与
Hailong Pei, Wentao Hu, Ziyang Guo,Huaiyuan ChenJi Ma, Weidong Mao,Bingyan Li, Aiqing Wang,Jianmei Wan,Jian Zhang,Jing Nie,Guangming ZhouTom K. Hei周光明Long non-coding RNA CRYBG3 blocks cytokinesis by directly binding G-actinCancer Research2018; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-18-09880008-547219.122苏大放医学院、协同中心第一单位
Yunjie Zhou, Yue Sun, Cheng Zhu, Yang Liu, Xing Dai, Jun Zhong, Qiongyang Chen, He Tian, R. H. Zhou, Zhenhui Kang周如鸿C–O−–K+(Na+) groups in non-doped carbon as active sites for the oxygen reduction reactionJournal of Materials Chemistry A2018, 6,8955–89612050-7488
1
8.867苏州大学纳米学院第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Xu, M.; Han, X.; Wang, T.; Li, S.; Hua, D.*华道本Conjugated microporous polymers bearing phosphonate ligands as an efficient sorbent for potential uranium extraction from high-level liquid wastes.Journal of Materials Chemistry A2018, 6, 13894-13900.2050-7488
1
8.867苏大放医学院、协同中心第一单位
Xuan-Yu Meng, Seung-gu Kang, Ruhong Zhou周如鸿Molecular Mechanism of Phosphoinositides’ Specificity for the Inwardly Rectifying Potassium Channel Kir2. 2Chemical Science2018DOI: 10.1039/c8sc01284a2041-6520
1
8.668苏大放医学院、协同中心第一单位
Rong Yan, Jie Chen, Jianhao Wang, Jiaming Rao, Xuancheng Du, Yongming Liu, Leshuai Zhang, Lin Qiu, Bo Liu, Yuan-Di Zhao, Pengju Jiang, Chunying Chen, Yong-Qiang Li李永强A nanoFlare-based strategy for in situ tumor margin demarcation and neoadjuvant gene/photothermal therapySmall2018, 18027451613-681018.643苏大放医学院、协同中心第一单位
Lu Liu, Shitong Zhang, Lin Zhao, Zonglin Gu, Guangxin Duan, Bo Zhou, Zaixing Yang, and R. H. Zhou周如鸿,杨再兴 Superior Compatibility of C2N with Human Red Blood Cell Membranes and the Underlying MechanismSmall, 14, DOI:10.1002/smll, 1803509, 20181613-681018.643苏大放医学院、协同中心第一单位
Ren, Feng; Ding, Lihua; Liu, Hanghang; Huang, Qian; Zhang, Hao;Zhang, Lijuan; Zeng, Jianfeng; Sun, Qiao; Li, Zhen; Gao, Mingyuan李桢Ultra-small nanocluster mediated synthesis of Nd3+-doped core-shell nanocrystals with emission in the second near-infrared window for multimodal imaging of tumor vasculature.BIOMATERIALS2018,175, 30-43.0142-961218.402苏大放医学院、协同中心第一单位
Jing Liu, Seung-gu Kang, Peng Wang, Yue Wang, Xiaonan Lv, Ying Liu, Fei Wang, Zonglin Gu, Zaixing Yang, Jeffrey K Weber, Ning Tao, Zhihai Qin, Qing Miao, Chunying Chen, R. H. Zhou, Yuliang Zhao陈春英/周如鸿/赵宇亮Molecular mechanism of Gd@C82(OH)22increasing collagen expression: Implication for encaging tumorBiomaterials152 (2018) 24e360142-961218.402国家纳米中心第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Tong-Fei Li, Ke Li, Quan Zhang, Chao Wang, Yuan Yue, Zhuo Chen,Shen-Jun Yuan, Xin Liu, Yu Wen, Min Han, Naoki Komatsu, Yong-Hong Xu,Li Zhao, Xiao Chen赵利Dendritic cell-mediated delivery of doxorubicin-polyglycerolnanodiamond composites elicits enhanced anti-cancer immune response in glioblastomaBiomaterials181 (2018) 35e520142-961218.402武汉大学第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Hao Li, Jian Huang, Yuxiang Song, Mengling Zhang, Huibo Wang, Fang Lu, Hui Huang, Yang Liu, Xing Dai, Zonglin Gu, Zaixing Yang, R. H. Zhou, Zhenhui Kang周如鸿Degradable carbon dots with broad-spectrum antibacterial activityACS Applied Materials Interfaces2018, 10, 26936−269461944-824417.504苏州大学纳米学院第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Xin Tian, Xiumei Jiang, Cara Welch, Timothy R. Croley, Tit-Yee Wong, Chao Chen, Sanhong Fan, Yu Chong, Ruibin Li, Cuicui Ge, Chunying Chen, and Jun-Jie Yin田欣(第一作者)Bactericidal Effects of Silver Nanoparticles on Lactobacilli and the Underlying MechanismACS Applied Materials & Interfaces2018, 10, 8443−84501944-824417.504苏大放医学院、协同中心第一单位
Yaoyao Deng#, Xin Tian#, Shuanglong Lu, Mingxing Xie, Hai Hu, Rui Zhang, Feng Lv, Liang Cheng, Hongwei Gu, Youliang Zhao, and Yue Pan田欣(共同第一作者)Fabrication of Multifoliate PtRu Bimetallic Nanocomplexes for Computed Tomography Imaging and Enhanced Synergistic ThermoradiotherapyACS Applied Materials & Interfaces2018,DOI: 10.1021/acsami.8b115071944-824417.504苏州大学材化部第一单位,苏大放医学院、协同中心共同第一单位
Xinxin Jiang,Yaobao Han,Hao Zhang,Hanghang Liu,Qian Huang,Tingting Wang,Qiao Sun, andZhen Li*李桢Cu-Fe-Se Ternary Nanosheet-Based Drug Delivery Carrier for Multimodal Imaging and Combined Chemo-photothermal Therapy of CancerACS Applied Materials & Interfaces2018,DOI: 10.1021/acsami.8b150641944-824417.504苏大放医学院、协同中心第一单位
Long Chen, Linwei He, Fuyin Ma, Wei Liu, Yaxing Wang, Mark A. Silver, Lanhua Chen, Lin Zhu, Daxiang Gui, Juan Diwu, Zhifang Chai, and Shuao Wang陈龙/王殳凹Covalent Organic Framework Functionalized with 8‑Hydroxyquinoline as a Dual-Mode Fluorescent and Colorimetric pH
Sensor
ACS Applied Materials & Interfaces2018, 10, 15364-15368.1944-824417.504苏大放医学院、协同中心第一单位
Wei Liu, Xing Dai, Jian Xie,Mark A. Silver, Duo Zhang, Yanlong Wang, Yawen Cai, Juan Diwu, Jian Wang,Ruhong Zhou, Zhifang Chai, and Shuao Wang王殳凹Highly Sensitive Detection of UV Radiation Using a Uranium Coordination PolymerACS Applied Materials & Interfaces2018, 10, 4844-48501944-824417.504苏大放医学院、协同中心第一单位
Jianhao Wang, Hao Wu, Yanmei Yang, Rong Yan, Yuan Zhao, Yanhao Wang, Aihong Chen, Shilong Shao, Pengju Jiang, Yong-Qiang Li李永强Bacterial species-identifiable magnetic nanosystems for early sepsisdiagnosis and extracorporeal photodynamic blood disinfectionNanoscale2018, 10, 132–1412040-336417.367苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Yugui Tao, Longlong Zhu, Yunayuan Zhao Xuan Yi, Longbao Zhu, Fei Ge,
Xiaozhou Mou,* Lei Chen,* Liang Sun
Kai Yang*
杨凯Nano-graphene oxide-manganese dioxidenanocomposites for overcoming tumor hypoxiaand enhancing cancer radioisotope therapyNanoscale2018, 10, 5114–51232040-336417.367安徽工程大学第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Debabrata Maiti, Yu Chao, Ziliang Dong, Xuan Yi, Jinlin He,Zhuang LiuKai Yang*杨凯Development of a thermosensitive protein conjugated nanogel for enhanced radiochemotherapy of cancerNanoscale2018, 10, 13976–139852040-336417.367苏大放医学院、协同中心第一单位
Anna Wang, ‡a Ling Yin, ‡b,c Lei He, a Huawei Xia, a Fei Chen, d Meng Zhao, a Jianan Ding a and Haibin Shi*史海斌Acidic pH/reduction Dual-stimuli Responsive Nanoprobe for Enhanced CT Imaging of Tumours in vivoNanoscale2018, DOI: 10.1039/C8NR05061A2040-336417.367苏大放医学院、协同中心第一单位
Chun Tian‡,Jinyun Niu‡,Xuerui Wei, Yujie Xu*Lifen ZhangZhenping Cheng*Xiulin Zhu许玉杰Construction of dual-functional polymer nanomaterials with near-infrared fluorescence imaging and polymer prodrug by RAFT-mediated aqueous dispersion polymerizationNanoscale2018, 10, 10277–102872040-336417.367苏大材化部第一单位,放医学院、协同中心共同通讯单位
Shanshan Qiu, Jianfeng Zeng, Yi Hou, Lei Chen,Jianxian Ge, Ling Wen, Chunyan Liu, Youjiu Zhang, Ran Zhu*,and Mingyuan Gao*高明远,朱然Detection of lymph node metastasis with nearinfrared upconversion luminescent nanoprobesNanoscale21772-21781DOI: 10.1039/c8nr05811c2040-336417.367苏大放医学院、协同中心第一单位
Zhiqiang Li, Baikui Wang, Zheng Zhang,Bo Wang, Qiangqiang XuWenjie Mao,Jie Tian,Kai Yang*Fu Wang*杨凯Radionuclide Imaging-Guided Chemo-Radioisotope Synergistic Therapy Using a 131I-Labeled Polydopamine Multifunctional NanocarrierMolecular Therapy2018265):1385-13931525-001616.688西安电子科技大学第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Xiaochuan Ma, Sangyun Lee, Xingshu Fei, Ge Fang, Tien Huynh, Yu Chong, Zhifang Chai, Cuicui Ge, R. H. Zhou葛翠翠/周如鸿Inhibition of the proteasome activity by graphene oxide contributes to its cytotoxicityNanotoxicology2018,DOI: 10.1080/17435390.2018.14255031743-5390
1
6.428苏大放医学院、协同中心第一单位
Liu Y, Yu H, Zhang X, Wang Y, Zhao J, Shi H, Li R, Wang Y*, Zhang L*. 2018.张乐帅The Protective Role of Autophagy in Nephrotoxicity Induced by Bismuth Nanoparticles Through AMPK/mTOR Pathway.Nanotoxicology2018,6:1-16.1743-539016.428苏大放医学院、协同中心第一单位
Jianjian Zhang, Xu Zhen, Jianfeng Zeng*, and Kanyi Pu*曾剑峰A Dual-Modal Molecular Probe for Near-Infrared Fluorescence and Photoacoustic Imaging of PeroxynitriteAnalytical Chemistry2018, 90, 9301−93070003-270016.32西北大学第一单位,国家重点实验室共同通讯作者单位
Zhiming Xu, Yangyun Wang, Jianshan Han, Qingqing Xu, Jiawei Ren, Jiaying Xu, Yong Wang,* Zhifang Chai汪勇Noninvasive Multimodal Imaging of Osteosarcoma and Lymph Nodes Using a 99mTc-Labeled Biomineralization NanoprobeAnalytical Chemistry2018, 90, 4529–4534.0003-270016.32苏大放医学院、协同中心第一单位
Xia Wang, Yanlong Wang, Xing Dai, Mark A. Silver, Wei Liu,Yuxiang Li,Zhuanling Bai, Daxiang Gui, Lanhua Chen,Juan Diwu,a Ruhong Zhou,Zhifang Chai, and Shuao Wang王艳龙/王殳凹Phase Transition Triggered Aggregation-Induced Emission in a Photoluminescent Uranyl-Organic FrameworkChemical Communications2018, 54, 627-6301359-734516.319苏大放医学院、协同中心第一单位
Xia Wang,Yanlong Wang,Mark A. Silver, Daxiang Gui, Zhuanling Bai, Yaxing Wang, Wei Liu, Lanhua Chen, Juan Diwu, Zhifang Chai and Shuao Wang王殳凹Superprotonic conduction through one-dimensional ordered alkali metal ion chains in a lanthanide-organic frameworkChemical Communications, 2018, 54, 4429-44321359-734516.319苏大放医学院、协同中心第一单位
Kai-Yao Wang, Dong Ding,Shu Zhang,Yanlong Wang,Wei Liu,Shuao Wang,Shuai-Hua Wang,Dan Liua and Cheng Wang王殳凹Preparation of thermochromic selenidostannates in deep eutectic solventsChemical Communications, 2018,54, 4806-48091359-734516.319天津科技大学第一单位,苏大放医、协同中心参与
Lei Mei, Chao Xu, Qunyan Wu, Kongqiu Hu, Liyong Yuan, Jing Chen, Chengliang Xiao, Shuao Wang, Zhifang Chai, and Weiqun Shi*柴之芳(参与)Neptunium(V)-Mediated Interwoven Transuranium-Rotaxane Network Incorporating Mechanically Interlocked [c2]Daisy Chain UnitChem. Commun.2018, 54, 8645-86481359-734516.29苏大放医学院参与单位
Liyong Yuan, Ming Tian, JianhuiLan, Xingzhong Cao, Xiaolin Wang, Zhifang Chai, John K. Gibson, and Weiqun Shi*柴之芳(参与)Defects Engineering in Metal−Organic Frameworks: A New Strategy to Develop Applicable Actinide Sorbents.Chem. Commun.2018, 54, 370-3731359-734516.29苏大放医学院参与单位
Congzhi Wang, Tao Bo, JianhuiLan, Qunyan Wu, Zhifang Chai, John K. Gibson, and Weiqun Shi*柴之芳(参与)Defects Engineering in Metal−Organic Frameworks: A New Strategy to Develop Applicable Actinide Sorbents.Chem. Commun.2018,54, 2248-2251.1359-734516.29苏大放医学院参与单位
Zhiwei Huang, Zijie Li, Qunyan Wu, LirongZheng, Limin Zhou, Zhifang Chai, Xiaolin Wang, and Weiqun Shi*.柴之芳(参与)Simultaneous elimination of cationic uranium(VI) and anionic rhenium(VII) by graphene oxide-poly(ethyleneimine) macrostructures: a Batch, XPS, EXAFS, and DFT combined study.Environ. Sci.: Nano.2018, 5, 2077-20872051-815316.087苏大放医学院参与单位
Yang, S.; Hua, M.; Shen,L.; Han, X.; Xu, M.; Kuang, L.*; Hua, D.*华道本Phosphonate and Carboxylic Acid Co-FunctionalizedMoS2 Sheetsfor Efficient Sorption of Uranium and Europium: Multiple Groups for Broad-SpectrumAdsorption.Journal of Hazardous Materials2018, 354, 191-197.0304-389416.065苏大放医学院、协同中心第一单位
Rong Yan, Zhangxuan Shou, Jie Chen, Hao Wu, Yuan Zhao, Lin Qiu, Pengju Jiang, Xiao-Zhou Mou, Yong-Qiang Li李永强On-off-on gold nanocluster-based fluorescent probe for rapid Escherichina coli differentiation, detection and bactericide screeningACS Sustainable Chemistry & Engineering2018, 6, 4504−45092168-048525.951苏大放医学院、协同中心第一单位
Subin Lin, Yangyun Wang, Zhizhong Chen, Liubing Li, Jianfeng Zeng, Qirong Dong, Zhifang Chai, Yong Wang,*汪勇Biomineralized Enzyme-Like Cobalt Sulfide Nanodots for Synergetic Phototherapy with Tumor Multimodal Imaging NavigationACS Sustainable Chemistry & Engineering2018, 6(9), 12061–12069.2168-048525.951苏大附二院第一单位、放医学院、协同中心第一单位
Yan-Min Su,Wei Liu, Zhi Wang,Shu-Ao Wang,Yan-An Li,Fei Yu, Quan-Qin Zhao, Xing-Po Wang,Chen-HoTung,and DiSun*王殳凹Benzoate-Induced High-NuclearitySilver Thiolate ClustersCHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL2018, 24,4967 –4970947-653925.317山东大学第一单位,苏大放医学院参与单位
Wentao Hu, Weiwei Pei, Lin Zhu, Jing Nie, Hailong Pei, Jian Zhang, Bingyan Li, Tom K. Hei*, Guangming Zhou*胡文涛Microarray Profiling of TGF-β1-induced Long Non-coding RNA Expression Patterns in Human Lung Bronchial Epithelial BEAS-2B CellsCellular Physiology and Biochemistry2018, 50(6): 2071-20851015-898725.104苏大放医学院、协同中心第一单位
Wei-Wei Qu, Gao-Long Zhang, Guo-Yu Tian,
Zhi-Qiang Chen, Shou-Ping Xu, Royichi Wada
屈卫卫Angular distribution measurement for 12C fragmentation via 12C + 12C
scattering at 100 MeV/u
Chinese Physics C2018, 42: 7 - 0740011674-113725.084苏大放医学院、协同中心第一单位
Chao Wang, Ke Li, Tongfei Li, Zhuo Chen, Yu Wen, Xin Liu, Xuemei Jia, Yichao Zhang, Yonghong Xu, Min Han, Naoki Komatsu, Li Zhao, Xiao Chen赵利Monocyte-mediated chemotherapy drug delivery in glioblastomaNanomedicine2018,10.2217/nnm-2017-02661743-588925.005武汉大学第一单位,苏大放医学院共同通讯单位
Yaxing Wang, Huangjie Lu, Xing Dai, Tao Duan, Xiaojing Bai, Yawen Cai, Xuemiao Yin, Lanhua Chen, Juan Diwu, Shiyu Du, Ruhong Zhou, Zhifang Chai,Thomas E. Albrecht-Schmitt,Ning Liu,and Shuao Wang王殳凹Facile and Efficient Decontamination of Thorium from Rare Earths Based on Selective Selenite CrystallizationInorganic Chemistry2018, 55, 8570-85750020-166924.857四川大学、苏大放医并列第一单位,苏大放医、协同中心共同通讯
Jian Xie, Yaxing Wang, Mark A. Silver,Wei Liu,Tao Duan, Xuemiao Yin, Lanhua Chen, Juan Diwu, Zhifang Chai, and Shuao Wang王殳凹Tunable 4f/5f Bimodal Emission in Europium-Incorporated Uranyl Coordination PolymersInorganic Chemistry2018, 57, 572-5820020-166924.857苏大放医学院、协同中心第一单位
Jian Lin,Zenghui Yue,Mark A. Silver,Meiying Qie,Xiaomei Wang, Wei Liu, Xiao Lin, Hong-Liang Bao, Lin-Juan Zhang, Shuao Wang, and Jian-Qiang Wang王殳凹In Situ Reduction from Uranyl Ion into a Tetravalent Uranium Trimer and Hexamer Featuring Ion-Exchange Properties and the Alexandrite EffectInorganic Chemistry2018, 57, 6753−67610020-166924.857上海应用物理研究所第一单位,苏大放医、协同中心参与
Xiaoyan Li, Yaxing Wang, Jian Xie, Xuemiao Yin, Mark A. Silver, Yawen Cai, Hailong Zhang, Lanhua Chen, Guoqing Bian,Juan Diwu, Zhifang Chai,and Shuao Wang王殳凹Monitoring Ultraviolet Radiation Dosage Based on a Luminescent Lanthanide Metal−Organic FrameworkInorganic Chemistry2018, 57, 8714-87170020-166924.857苏大放医学院、协同中心第一单位
Daxiang Gui, Xing Dai, Tao Zheng,Xiangxiang Wang, Mark A. Silver, Lanhua Chen,Chao Zhang, Juan Diwu,Ruhong Zhou, Zhifang Chai, and Shuao Wang王殳凹An Ultrastable Heterobimetallic Uranium(IV)/Vanadium(III) Solid Compound Protected by a Redox-Active Phosphite Ligand: Crystal
Structure, Oxidative Dissolution, and First-Principles Simulation
Inorganic Chemistry2018, 57, 903-9070020-166924.857苏大放医学院、协同中心第一单位
Cen Shi, Xiaomei Wang, Jianmei Wan, Duo Zhang, Xuan Yi, Zhuanling Bai, Kai Yang, Juan Diwu, Zhifang Chai, and Shuao Wang第五娟,王殳凹3,2-Hydroxypyridinone-Grafted Chitosan Oligosaccharide Nanoparticles as Efficient Decorporation Agents for Simultaneous Removal of
Uranium and Radiation-induced Reactive Oxygen Species in Vivo
Bioconjugate Chemistry2018,DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.8b007111043-180224.818苏大放医学院、协同中心第一单位
Pan G, Wang F*, Zhang L*.张乐帅Direct Killing or Immunoregulatory Effects of Natural Polysaccharides in Cancer Treatment.Carbohydrate Polymer2018,195: 243–256.0144-861724.811上海中医药大学第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Shulei Zhang, Guibin Pang, Chao Chen, Jianzhong Qin, Huan Yu, Yongming Liu, Xihui Zhang, Zhentao Song, Jian Zhao, Fujun Wang, Yangyun Wang, Leshuai W. Zhang张乐帅Effective cancer immunotherapy by Ganoderma lucidum polysaccharide-gold nanocomposites through dendritic cell activation and memory T cell responseCarbohydrate Polymers2018,205 (2019) 192–2020144-861724.811上海中医药大学第一单位,苏大放医学院、协同中心通讯单位
Zhu, Zhaoqiang; Zhou, Yanan; Wang, Wang, Shengqi; Zhao, Chunhua; Li, Zhen; Chen, Guorong; Zhao, Chongjun李桢Ni counterpart-assisted synthesis of nanoarchitectured Co3O4/CoS/Ni(OH)(2)@Co electrode for superior supercapacitor.Electrochimica Acta2018, 284, 444-453.0013-468614.798华东理工大学第一单位,苏大放医、协同中心共同通讯单位
Cheng X, Ni X, Wu R, Chong Y, Gao X, Ge C, Yin JJ.葛翠翠Evaluation of the structure–activity relationship of carbon nanomaterials as antioxidantsNanomedicine2018,10.2217/nnm-2017-03141743-588924.727苏大放医学院、协同中心第一单位
Hao Sun, Bin Zhang*, Xinxin Jiang, Honglian Liu, Shengming Deng, Zhen Li, Haibin Shi*史海斌,章斌Radiolabeled ultra-small Fe3O4 nanoprobes for tumor-targeted multimodal imagingNanomedicine2018,accepted10.2217/nnm-2018-02191743-588924.727苏大附一院第一单位,苏大放医学院、协同中心通讯单位
Feize Li, Lei Mei, Kongqiu Hu, Jipan Yu, ShuwenAn, Kang Liu, Zhifang Chai, Ning Liu,* and Weiqun Shi*柴之芳(参与)Releasing Metal-Coordination Capacity of Cucurbit[6]urilMacrocycle in Pseudorotaxane Ligands for the Construction of Interwoven Uranyl-Rotaxane Coordination Polymers.Inorg. Chem.2018, 57, 13513-135230020-166924.7苏大放医学院参与单位
Ran Zhao, Lei Mei, Kongqiu Hu, Ming Tian, Zhifang Chai, and Weiqun Shi*.柴之芳Bimetallic uranyl organic frameworks supported by transition metal ions based metalloligand motifs: synthesis, structure diversity, and luminescence propertiesInorg. Chem.2018, 57, 6084-6094.0020-166924.7苏大放医学院参与单位
Liu, Hanghang; Ren, Feng; Zhang, Hao; Han, Yaobao; Qin, Huizhu; Zeng, Jianfeng; Wang, Y; Sun, Q; Li, Z; Gao, MY李桢Oral administration of highly bright Cr3+ doped ZnGa2O4 nanocrystals for &ITin vivo &ITtargeted imaging of orthotopic breast cancer.Journal of Materials Chemistry B2018, 6, 1508-1518.2050-750X14.543苏大放医学院、协同中心第一单位
Wenxiang Li,Ruyan Feng,Rensheng Wang,Dan Li,Wenwen Jiang,Hanzhou Liu,Zhengzhong Guo, Michael J. Serpe, Liang Hu胡亮Polyelectrolyte-based physical adhesive hydrogels with excellent mechanical properties for biomedical applicationsJ. Mater. Chem. B2018, 6, 4799-48072050-750X14.543苏大放医学院、协同中心第一单位
Zhang, H.; Cai, S.;Zhang, Y.; Xu, M.; Kuang, L.; Hua, D. *华道本A strategy for high radioprotectiveactivity by the assembly of PprI protein with a ROS-sensitive polymeric carrier.Journal of Materials Chemistry B2018, 6, 3297-3304.2050-750X14.543苏大放医学院、协同中心第一单位
Han, Chao; Ding, Qingping; Zhang, Lijuan; Li, Weijie; Wang, Jianli; Gu, Qinfen; Sun, Qiao; Furukawa, Yuji; Dou, Shixue; Cheng, Zhenxiang李桢First Observation of Low-Temperature Magnetic Transition in CuAgSe.Journal of Physical Chemistry C2018, 122,19139-19145.1932-744724.536卧龙岗大学第一单位,苏大放医、协同中心共同通讯单位
Xinrui Zhang, Liyong Yuan*, Zhifang Chai, and Weiqun Shi*.柴之芳(参与)Towards understanding the correlation between UO22+extraction and substitute groups in 2,9-diamide-1,10-phenanthroline.Sci. China Chem.2018, 1-8.1869-187024.448苏大放医学院参与单位
Zhibing Tang#, Lin Zhao#, Zaixing Yang, Zhaohui Liu, Jia Gu, Bing Bai, Jinlian Liu, Jiaying Xu*, Huilin Yang*赵琳/徐加英Mechanisms of oxidative stress, apoptosis, and autophagy involved in graphene oxide nanomaterial anti-osteosarcoma effectInternational Journal of Nanomedicine2018,13: 2907–29191178-201324.3苏大附一院第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Qing-Qing Min, Li-Qiang Qin, Zhen-Zhen Sun, Wen-Ting Zuo, Lin Zhao and Jia-Ying Xu*.徐加英Effects of Metformin Combined with Lactoferrin on Lipid Accumulation and Metabolism in Mice Fed with High-Fat Diet.Nutrients20182;10(11). pii: E1628. doi: 10.3390/nu101116282072-664324.29苏大放医学院通讯单位
Qian, J.; Han, X.; Kuang,L.; Hua, D.*华道本A Strategy for Effective Cesium Adsorption from Aqueous Solutionby Polypentacyanoferrate-Grafted Polypropylene Fabric under γ-ray Irradiation.Journalof the Taiwan Institute of Chemical Engineers2018, 89:162-168.1876-107024.217苏大放医学院、协同中心第一单位
Li E, Cheng X , Deng Y , Zhu J , Xu X , Saw PE , Gu H , Ge C , Pan Y .葛翠翠,潘越Fabrication of PEGylated Fe@Bi2S3nanocomposites for dual-mode imaging and synergistic thermoradiotherapyBiomater Sci2018, 6:1892–18982047-483024.21苏州大学高分子材料实验室第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Chunfang Wu, Lei Chen, Shitong Yang, Yawen Cai, Lin Xu, Xilin Wu, Haibo Qin, Zhiyong Liu, Lanhua Chen, Shuao Wang王殳凹Macroscopic, theoretical simulation and spectroscopic investigation on the immobilization mechanisms of Ni(II) at cryptomelane/water interfacesChemosphere, 2018, 210, 392-4000045-653524.208苏大放医学院、协同中心第一单位
Xu Ji, Liang Chen, Mengxuan Xu, Mei Dong, Kun Yan, Shuang Cheng, Xueqian Kong, Tongyao Wang, Jiandang Liu, Bingchuan Gu, Huanhua Wang, Zhiyong Liu,Shuao Wang, Feng Huang,* and Xiaoping Ouyang*王殳凹Crystal Imperfection Modulation Engineering for Functionalization of Wide Band Gap Semiconductor Radiation DetectorAdv. Electron. Mater2017, 1700307DOI: 10.1002/aelm.2017003072199-160X24.193Sun Yat-sen University第一单位,苏大放医学院参与单位
Hua, M.; Yang, S.; Ma, J.; He, W.*; Kuang, L.; Hua, D.*华道本Highly selective and sensitive determination of uranyl ion by the probe of CdTe quantum dot with a specific sizeTalanta2018, 190, 278-283.0039-914024.162南阳师范学院第一单位,苏大放医学院、协同中心通讯单位
Gangqiang Qin, Aijun Du, Qiao Sun孙巧A Theoretical Insight into a Feasible Strategy of Fabrication Borophane.Physical Chemistry Chemical Physics2018, 20, 16216-16221.1463-907624.123苏大放医学院、协同中心第一单位
Zonglin Gu, Wei Song, Zaixing Yang, and R. H. Zhou周如鸿Metal-Organic Framework as an Efficient Filter for the Removal of Heavy Metal Cations in WaterPhys. Chem. Chem. Phys.2018,20, DOI: 10.1039/C8CP05129A1463-907624.123苏大放医学院、协同中心第一单位
Qunyan Wu, Zhongping Cheng, JianhuiLan, Congzhi Wang, Zhifang Chai, John K. Gibson, and Weiqun Shi*柴之芳(参与)Insight into the nature of M-C bonding in the lanthanide/actinide-biscarbene complexes: A theoretical perspective.Dalton. Trans.2018, 47, 12718-127251477-922624.099苏大放医学院参与单位
Pinwen Huang, Congzhi Wang, Qunyan Wu, JianhuiLan, Gang Song, Zhifang Chai, and Weiqun Shi*柴之芳(参与)Theoretical Studies on the Synergistic Extraction of Am3+and Eu3+with CMPO-HDEHP and CMPO-HEH[EHP] Systems.Dalton. Trans.2018, 47, 5474-5482.1477-922624.099苏大放医学院参与单位
Ming Li,Meng-Meng Gu,Xin Tian,Bei-Bei XiaoSiyuan LuWei ZhuLan Yu,Zeng-Fu Shang李明/尚增甫Hydroxylated-graphene quantum dots induce DNA damage and disrupt microtubule structure in human esophageal epithelial cellsTOXICOLOGICAL SCIENCES2018,164(1):339–3521096-608024.081苏大放医学院、协同中心第一单位
Yucheng Hao,Vladislav V. Klepov Philip Kegle,Giuseppe Modolo,Dirk Bosbach,Thomas E. Albrecht-Schmitt,Shuao Wang,and Evgeny V. Alekseev王殳凹Synthesis and Study of the First Zeolitic Uranium BorateCrystal Growth & Design2018, 18, 498-5051528-748314.055Forschungszentrum Jülich第一单位,苏大放医、协同中心参与
Xiaowang Chi, Qunyan Wu, QiangHao, JianhuiLan, Congzhi Wang, Qin Zhang, Zhifang Chai, Weiqun Shi*柴之芳A Theoretical Study on Unsupported Uranium-Metal Bonding in Uranium-Group 8 Complexes.Organometallics.2018, 37, 3678-36860276-733324.051苏大放医学院参与单位
Xiong, Jinyan; Du, Xulei; Cheng, Gang; Yang, Huagui; Chen, Jun; Dou, Shixue; Li, Zhen李桢One dimensional hierarchical nanostructures composed of CdS nanosheets/nanoparticles and Ag nanowires with promoted photocatalytic performance.Inorganic Chemistry Frontiers2018, 5:903-915.2052-155324.036武汉纺织大学第一单位,苏大放医、协同中心通讯单位
Jinyan Xiong, Wei Li, Yixin Gan, Yi Wei, Gang Cheng, Shixue Dou and Zhen Li李桢Extremely rapid engineering of zinc oxide nanoaggregates with structure-dependent catalytic capability towards removal of ciprofloxacin antibiotic?Inorganic Chemistry Frontiers2018, DOI: 10.1039/c8qi00435h2052-155324.036武汉纺织大学第一单位,苏大放医、协同中心共同通讯单位
Jiarong Zhang, Lanhua Chen, Daxiang Gui, Haowen Zhang, Duo Zhang, Wei Liu, Guolin Huang, Juan Diwu, Zhifang Chai and Shuao Wang王殳凹An ingenious one-dimensional zirconium phosphonate with efficient strontium exchange
capability and moderate proton conductivity
Dalton Transactions2018, 47:5161–51651477-922624.029东华理工大学、苏大放医并列第一单位,苏大放医、协同中心共同通讯
Xiaomei Wang, Guoxun Ji, Cen Shi,Juan Diwu,Lanhua Chen, Daxiang Gui, Jianmei Wan,Mark A.Silver,Jianqiang Wang and Shuao Wang王殳凹Structural and thermodynamic stability of uranyl– deferiprone complexes and the removal efficacy of
U(VI) at the cellular level
Dalton Transactions2018, 47:8764–87701477-922624.029上海应用物理研究所、苏大放医并列第一单位,苏大放医、协同中心共同通讯
Meng-Meng Gu, Dexuan Gao, Ping-An Yao, Lan Yu, Xiao-Dong Yang, Chun-Gen Xing, Jundong Zhou, Zeng-Fu Shang and Ming Li尚增甫李明The p53-inducible gene 3 promotes cell migration and invasion via activating the FAK/Src pathway in lung adenocarcinomaCancer Science2018;1–11. doi: 10.1111/cas.13818.1347-903223.974南医大附属苏州医院、苏大放医学院、协同中心并列第一单位,苏大放医、协同中心通讯单位
Bingyu Yang, Chang Wang*, Yiyu Xie, Liangjing Xu, Xiaojin Wu, Depei Wu.王畅Monitoring tyrosine kinase inhibitor therapeutic responses with a panel of metabolic biomarkers in chronic myeloid leukemia patientsCancer Science2018109(3): 777-7841347-903223.974苏大附一院通讯单位,放医学院、协同中心共同第一单位
Shuai Wang, LeiMei,Jipan Yu,KongqiuHu,Zhirong Liu,ZhifangChai,and WeiqunShi*柴之芳(参与)Large-pore Layered Networks, Polycatenated Frameworks and Three-dimensional Frameworks of UranylTri(biphenyl)amine/Tri(phenyl)amine Tricarboxylate: Solvent/Ligand-dependent Dual Regulation.Cryst. Growth Des.2018, 18, 4347−43561528-748323.972苏大放医学院参与单位
YunchenGe, Lei Mei, Feize Li, Kongqiu Hu, Chuanqin Xia, Zhifang Chai, and Weiqun Shi*柴之芳(参与)Template-Driven Assembly of Rare HexamericUranyl-Organic Rotaxane Networks Threaded on DimericUranyl Chains.Cryst. Growth Des.2018, 18, 3073-3081.1528-748323.972苏大放医学院参与单位
Pinwen Huang, Congzhi Wang, Qunyan Wu, JianhuiLan, Gang Song, Zhifang Chai, and Weiqun Shi*.柴之芳(参与)Understanding Am3+/Cm3+Separation with H4TPAEN and its Hydrophilic Derivatives: A Quantum Chemical Study.Phys. Chem. Chem. Phys.2018,20, 14031-14039.1463-907623.906苏大放医学院参与单位
Pinwen Huang, Congzhi Wang, Qunyan Wu, JianhuiLan, Gang Song, Zhifang Chai, and Weiqun Shi*柴之芳(参与)Uncovering the impact of ‘capsule’ shaped amine-type ligands on Am(III)/Eu(III) separation.Phys. Chem. Chem. Phys.2018, 20,1030-1038.1463-907623.906苏大放医学院参与单位
Xiaoxin Yang, Li Zhao, Luyi Zheng, Meiyun Xu, Xiulan Cai赵利Polyglycerol grafting and RGD peptide conjugation on MnO nanoclusters for enhanced colloidal stability, selective cellular uptake and cytotoxicityColloids and Surfaces B: Biointerfaces2018,163 :167–1740927-776523.887广东药科大学第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Yu WenMeiyun XuXinLiuXiaoya JinJiaqi KangDi XuHouyi Sang Peng GaoXiao ChenLi Zhao赵利Magnetofluorescent nanohybrid comprising polyglycerol grafted carbon dots and iron oxides: colloidal synthesis and applications in cellular imaging and magnetically enhanced drug deliveryColloids and Surfaces B: Biointerfaces2019,173,842-8500927-776523.887苏大放医学院、协同中心第一单位
Ling Yang,Jin-Yun Niu,Ru Sun,*Yu-Jie XuandJian-Feng Ge*许玉杰Rosamine with pyronine-pyridinium skeleton: unique mitochondrial targetable structure for fluorescent probesAnalyst2018,143:1813-18190003-265423.885苏大材化部第一单位,放医学院、协同中心共同通讯单位
Junmiao Wen,Di Liu1,2,*Xinyan Xu1,2 Donglai Chen3 Yongbing Chen4 ,Liang Sun5 ,Jiayan Chen1,2 Min Fan1孙亮Nomograms for predicting survival outcomes in patients with primary tracheal tumors: a large population-based analysisCancer Management and Research2018,10: 6843–68561179-132223.851复旦大学第一单位,苏大放医参与
Meng-Meng Gu, Ming Li, Dexuan Gao, Lang-Huan Liu,Yue Lang,Si-Min Yang,Hongling Qu,Bo Huang,Ping-Kun Zhou,Zeng-Fu Shang李明/尚增甫The vanillin derivative 6-bromine-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde induces aberrant mitotic progression and enhances radio-sensitivity accompanying suppression the expression of PLK1 in esophageal squamous cell carcinomaToxicology and Applied Pharmacology2018,348:76–840041-008X23.791苏大放医学院、协同中心第一单位
Zhang X, Yang L, Liu Y, Song Z, Zhao J, Chen D, Yu Huan, Li R, Wang Y, Yang K, Chen Y, Xia M, Zhang L*.张乐帅Detection of Nanocarrier Potentiation on Drug Induced Phospholipidosis in Cultured Cells and Primary Hepatocyte Spheroids by High Content Imaging and Analysis.Toxicology and Applied Pharmacology2018,348: 54–66.0041-008X23.791苏大放医学院、协同中心第一单位
Jianhao Wang, Zhilan Zhu, Xiang Wang, Li Yang, Li Liu, Jianpeng Wang, Eseosaserea Igbinigie, Xiaoqian Liu, Jinping Li, Lin Qiu, Yong-Qiang Li, Pengju Jiang李永强A novel monitoring approach of antibody-peptide binding using bending capillary electrophonesisInternational Journal of Biological Macromolecules2018,113 : 900–9060141-813033.671常州大学第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Taiqi Yin, Kui Liu, Yalan Liu, Yongde Yan*, Guiling Wang, Zhifang Chai, and Weiqun Shi*柴之芳Electrochemicaland thermodynamic properties of Pr on the liquid Bi electrode in LiCl-KCleutectic melt.J. Electrochem. Soc.2018, 165, D1-D90013-465123.662苏大放医学院参与单位
Benlin Yao, Kui Liu, Yalan Liu, Liyong Yuan, Hui He, Zhifang Chai, and Wei-Qun Shi*柴之芳(参与)Raman and Electrochemical Study of Zirconium in LiCl-KCl-LiF-ZrCl4.J. Electrochem. Soc.2018, 165, D6-D12.0013-465123.662苏大放医学院参与单位
Kui Liu, Zhifang Chai, andWeiqun Shi*.柴之芳(参与)Uranium dendritic morphology in the electrorefining: Influences of temperature and current density.J. Electrochem. Soc.2018,165(3): D98-D106.0013-465123.662苏大放医学院参与单位
Chunfang Wu, Yawen Cai,Lin Xu,Jian Xie,Zhiyong Liu,Shitong Yang,Shuao Wang王殳凹Macroscopic and spectral exploration on the removal performance of pristine and phytic acid-decorated titanate nanotubes towards Eu(III)Journal of Molecular Liquids2018, 258: 66–730167-732233.648苏大放医学院第一单位,协同中心第二单位,共同通讯
Jie Du, Narui Yin, Ting Xie, Yunfeng Zheng, Ning Xia, Jun Shang, Fei Chen, Haowen Zhang,
Jiahua Yu, Fenju Liu
刘芬菊Quantitative assessment of HR and NHEJ activities via CRISPR/Cas9- induced oligodeoxynucleotide-mediated DSB repairDNA Repair2018,7067-711568-786423.61苏大放医学院、协同中心第一单位
Gangqiang Qin, Qianyi Cui, Baofeng Yun, Lixiang Sun,Aijun Du, Qiao Sun孙巧High Capacity and Reversible Hydrogen Storage on Two Dimensional C2N Monolayer Membrane.International Journal of Hydrogen Energy2018, 43:9895-9901.0360-319923.582苏大放医学院、协同中心第一单位
Yuan Chen,Xue-RuiWei,Ru Sun*,Yu-Jie XuandJian-Feng Ge*许玉杰The fluorescent biomarkers for lipid droplets with quinolone-coumarin unitOrganic & Biomolecular Chemistry2018,16: 7619-76251477-052023.564苏大材化部第一单位,放医学院参与单位
Ling Yang,Jin-Yun Niu, Ru Sun,* Yu-Jie Xu and Jian-Feng Ge *许玉杰The pH-influenced PET processes between pyronine and different heterocyclesOrganic & Biomolecular Chemistry2017, 15:8402–84091477-052023.564苏大材化部第一单位,放医学院参与单位
Hailong Pei, Ziyang Guo, Ziyang Wang, Yingchu Dai, Lijun Zheng, Lin Zhu, Jian Zhang, Wentao Hu, Jing Nie, Weidong Mao, Xianghong Jia, Bingyan Li, Tom K. Hei & Guangming Zhou裴海龙/周光明RAC2 promotes abnormal proliferation of quiescent cells by enhanced JUNB expression via the MAL-SRF pathwayCell Cycle2018, 17(9):1115–11231538-410123.53苏大放医学院、协同中心第一单位
LeiMei,Weiqun Shi,*and Zhifang Chai.柴之芳(参与)Ordered Entanglement in Actinide-Organic Coordination Polymers.Bull. Chem. Soc. Jpn.2018, 91, 554–562.0009-267333.526苏大放医学院参与单位
Yi Wang, Xiangxiang Wang, Dongya Zhang, Fan Zhou, Daxiang Gui,Tao Zheng, Jiansheng Li, Zhifang Chai,Shuao Wang王殳凹A Uranyl Phosphonate Framework with Temperature Induced Order-Disorder Transition and Temperature
Correlated Photoluminescence
CrystEngComm2018, 20: 3153-31571466-803323.474南京理工大学第一单位,苏大放医、协同中心共同通讯
Xiangxiang Wang,Daxiang Gui,Fuwan Zhai,Hui Li,Xia Wang,Yanlong Wang,Lanhua Chen,Tao Zheng,
Zhifang Chai and Shuao Wang
王殳凹Single-crystal-to-single-crystal desolvation in a Ti32 nanoring clusterCrystEngComm2018, 20:7062-7065.1466-803323.474苏大放医学院、协同中心第一单位
Wei-Jin Zhu‡, Jin-Yun Niu‡, Dan-Dan He, Ru Sun, Yu-Jie Xu *, Jian-Feng Ge *许玉杰Near-infrared pH probes based on phenoxazinium connecting with nitrophenyl and pyridinyl groupsDyes and Pigments2018,149: 481-4900143-720823.473苏大放医学院
Xin Tian,Shaopeng Liu,Jianliang Zhu,Zheyan Qian,Lei Bai,Yue Pan田欣Biofunctional magnetic hybrid nanomaterials for theranostic applicationsNanotechnology2019,30 : 032002 (10pp)0957-448423.44苏大放医学院、协同中心第一单位
Rong Yi, Chao Xu, Taoxiang Sun, Yaxing Wang, Gang Ye, Shuao Wang, Jing Chen王殳凹Improvement of the extraction ability of bis(2- propyloxy)calix[4]arenecrown-6 toward cesium cation by introducing an intramolecular triple cooperative effectSeparation And Purification Technology2018, 199: 97–1041383-586623.359清华大学第一单位,苏大放医参与
Jiao Y, Watts T, Xue J, Hannafon B, Ding WQ焦旸Sorafenib and docosahexaenoic acid act in synergy to suppress cancer cell viability: a role of heme oxygenase 1BMC Cancer2018 ,26;18(1):1042.1471-240733.288美国Oklahoma大学第一单位、苏大放医第二单位
Zhuang QifanLi GangLiu Zhiyong刘志勇Distribution, source and pollution level of heavy metals in river sediments from South ChinaCatena170 (2018) 386–3960341-816223.191苏大放医学院、协同中心第一单位
Xiao-Yong Yang, Shuao Wang, Yong Lu, Peng Bi, Ping Zhang, Shahid Hussain, Yong Yi, Tao Duan王殳凹Structures and energetics of point defects with charge states in zircon: A first-principles studyJournal of Alloys And Compounds, 2018, 759, 60-690925-838823.133西南科技大学第一单位,苏大放医、协同中心参与
Gangqiang Qin, Qianyi Cui, Weihua Wang, Ping Li, Aijun Du, Qiao Sun孙巧First-principles Study of Electrocatalytically Reversible CO2 Capture on Graphene Like C3NChemPhysChem2018, DOI: 10.1002/cphc.2018003851439-423533.075苏大放医学院、协同中心第一单位
Linjuan Zhang,a* Meiying Qie,a Jing Su,a Shuo Zhang,a Jing Zhou,a Jiong Li,a Yu Wang,a Shitong Yang,b Shuao Wang,b Jingye Li,a Guozhong Wua and Jian-Qiang Wanga*王殳凹Tris-amidoximate uranyl complexes via η2 binding mode coordinated in aqueous solution shown by X-ray absorption spectroscopy and density functional theory methodsJ. Synchrotron Rad.(2018). 25, 514–5221600-577523.011上海应用物理研究所第一单位,苏大放医参与
Hong Zhou, Shengtang Liu, Qiwen Shao, Dongfang Ma, Zaixing Yang, R. H. Zhou杨再兴/周如鸿Mechanism by which DHA inhibits the aggregation of KLVFFA peptides: A molecular dynamics studyThe Journal of Chemical Physics2018,148, 115102; doi: 10.1063/1.50120320021-960622.965苏大放医学院、协同中心第一单位
Huaiyuan Chen, Hailong Pei*, Wentao Hu*, Ji Ma, Jian Zhang, Weidong Mao, Jing Nie, Chao Xu, Bingyan Li, Tom K. Hei, Chang Wang,Guangming Zhou周光明Long non-coding RNA CRYBG3 regulates glycolysis of lung cancer cells by interacting with lactate dehydrogenase AJournal of Cancer2018; 9(14): 2580-2588.1837-966432.916苏大放医学院、协同中心第一单位
He Y, Xu W, Xiao Y, Pan L, Chen G, Tang Y, Zhou J, Wu J, Zhu W, Zhang S*, Cao J*.曹建平/张舒羽Overexpression of Peroxiredoxin 6 (PRDX6) Promotes the Aggressive Phenotypes of Esophageal Squamous Cell Carcinoma.Journal of Cancer2018, 9(21):3939-3949.1837-966432.916苏大放医学院、协同中心第一单位
Li Li, Ke Zhang,JiZhang, Ya-Nan Zeng, Feng Lai, Gen Li,NaMa, Ming-Jiang Hu,Feng-Mei Cui and Qiu Chen崔凤梅Protective effect of polydatin on radiation-induced injury of intestinal epithelial and endothelial cellsBioscience Reports2018,38 BSR20180868 https://doi.org/10.1042/BSR201808680144-846332.906苏大附一院、苏大放医学院第一作者单位,协同中心通讯单位
Huawei Xia, Yinjia Gao, Ling Yin, Xiaju Cheng, Anna Wang, Meng Zhao, Jianan Ding andHaibin Shi*史海斌Lighttriggered Covalent Assembly of Gold Nanoparticles for Cancer Cell Photothermal TherapyChembioChem2018, DOI:10.1002/cbic.2018006481439-422732.847苏大放医学院、协同中心第一单位
Zhang, H.; Zhang, L.; Han, X.; Kuang, L.; Hua, D.*华道本Guanidine and Amidoxime Cofunctionalized Polypropylene Nonwoven Fabric for Potential Uranium Seawater Extraction with Antifouling Property.Industrial & Engineering Chemistry Research2018, 57: 1662-1670.0888-588522.843苏大放医学院、协同中心第一单位
Xianghe Kong, Qunyan Wu, Congzhi Wang, JianhuiLan, Zhifang Chai, ChangmingNie, and Weiqun Shi*.柴之芳(参与)Insight into the Extraction Mechanism of Am(III) over Eu(III) with Pyridylpyrazole: A Relativistic Quantum Chemistry Study.J. Phys. Chem. A.2018, 122, 4499-4507.1089-563932.836苏大放医学院参与单位
Jianfeng Huang ,Xiaopeng Yuan,Qingfeng Pang,Haowen Zhang,Jiahua Yu,Bo Yang,Leyuan Zho刘芬菊radiosensitivity enhancement by combined treatment of nimotuzumab and celecoxib on nasopharyngeal carcinoma cellsDrug Design, Development and Therapy2018,12: 2223-22311177-888132.822江南大学附属医院为第一单位,苏大放医学院、协同中心通讯单位
Jianhao Wang, Zhilan Zhu,Lin Qiu, Jianpeng Wang, Li Liu, Xiaoqian Liu, Yong-Qiang Li, Pengju Jiang李永强Resolving quantum dots and peptide assembly and dis-assembly using bending capillary electrophoresisElectrophoresis2018, doi: 10.1002/elps.2018004660173-08353区2.744常州大学第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Lin Xu,Wei Liu, Yawen Cai,Chunfang Wu,Lei Chen,Shitong Yang,Xiangke Wang,Guoxun Ji,Shuao Wang王殳凹Competitive sequestration of Ni(II) and Eu(III) on montmorillonite: role of molar Ni:Eu ratios and coexisting oxalateEnvironmental Science And Pollution Research2018,25:32617–326300944-134432.741苏大放医学院、协同中心第一单位
GUANGXIA CHEN*,CHENXIAO YU*,ZHICHENG TANG,SHIYU LIU,FANGMEI AN,JUNJIA ZHU,QIANQIAN WU,JIANPING CAO,QIANG ZHANandSHUYU ZHANG*.张舒羽Metformin suppresses gastric cancer progression through calmodulin‑like protein3 secreted from tumor‑associated fibroblasts.ONCOLOGY REPORTS201941(1):405-414.1021-335X32.662徐州市第一人民医院第一单位,苏大放医协同中心通讯作者单位
LIN LIN1*, LILI WANG1*, YANDONG LIU1, CHAO XU1, YU TU2 and JUYING ZHOU1涂彧Non‑thermal plasma inhibits tumor growth and proliferationONCOLOGY REPORTS2018,40: 3405-3415,1021-335X32.662苏大附一院第一单位,苏大放医学院通讯单位
Jianhao Wang, Lin Qiu, Ying You, Luping Ma, Zhilan Zhu, Li Yang, Jianpeng Wang, Xiang Wang, Li Liu, Xiaoqian Liu, Yufeng Chang, Jie Li, Liqian Gao, Yong-Qiang Li*李永强A novel in-capillary assay for dynamically monitoring fast binding between antibody and peptides using CEJournal of Separation Science2018, DOI: 10.1002/jssc.2018009461615-930632.557常州大学第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Song J, Zhang H, Wang Z, Xu W, Zhong L, Cao J, Yang J, Tian Y, Yu D, Ji J*, Cao J, Zhang S*张舒羽The Role of FABP5 in Radiation-Induced Human Skin Fibrosis.Radiation Research2018,189:177–1860033-758732.539福建医科大学附属医院第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
Na Chen, Run-Jun Xu, Li-Li Wang, Meng Zhang, Shi-Cheng Feng, Ju-Ying Zhou and Yu Tu*陈娜Protective Effects of Magnesium Sulfate on Radiation Induced BrainCurrent Drug Delivery2018, 15: 000-0001567-201842.516苏大放医学院、协同中心第一单位
Wei-Jin Zhu,Jin-Yun Niu,Ru Sun,Yu-Jie Xu*,Jian-Feng Ge*许玉杰The improvement of lysosome targetability with oligoethyleneoxy chains linked benzo[a]phenoxazineBioorganic & Medicinal Chemistry Letters2018,28(15): 2953-29560960-894X32.454苏大材化部第一单位,放医学院、协同中心共同通讯单位
Song ZT, Zhang L, Fan LQ, Kong JW, Mao JH, Zhao J, Wang FJ. 2018.张乐帅(2Enhanced anticancer effect of MAP30-S3 by cyclosproin A through endosomal escape.Anti-cancer Drugs2018,29(8):736-747.0959-497342.32东华大学第一单位,苏大放医学院、协同中心参与单位
Deng, Lijuan; Xu, Yifan; Sun, Caixia; Yun, Baofeng; Sun, Qiao; Zhao, Chongjun; Li, Zhen李桢Functionalization of small black phosphorus nanoparticles for targeted imaging and photothermal therapy of cancerScience Bulletin2018, 63: 917-924.2095-927342.275华东理工大学第一单位,苏大放医、协同中心共同通讯单位
Huizhen Zheng, Ronglin Ma, Meng Gao, Xin Tian, Yong-Qiang Li, Lingwen Zeng, Ruibin Li李瑞宾Antibacterial applications of graphene oxides: structure-activity relationships, molecular initiating events and biosafetyScience Bulletin2018,63: 133–1422095-927342.275苏大放医学院、协同中心第一单位
Liubing Li#, Yufeng Lu#, Moyu Zhang, Yuhao Zhao, Xueqing Li, Qirong Dong, Liqin Shen* and Yangyun Wang*王杨云Fabrication and Reduction of pH Dual Bio-Responsive Poly(ether-urethane) Nanocarriers for Targeted Drug DeliveryNanoscience and Nanotechnology Letters2018, 10:13-22.1941-490031.889苏州大学附属第二医院第一单位,苏大放医学院、协同中心共同通讯单位
YangLing‡NiuJinyun‡ZhanYanhuaXuYujie*SunRuand GeJianfeng *许玉杰Fluorescence Responses of the Protonation and Deprotonation Processesbetween Phenolate and Phenol within RosamineChinese Journal of Chemistry2018 ,36 (1):42-461001-604X41.852苏大放医学院
Jian Zhang, Xinyu Qiu, Kedi Xi, Wentao Hu, Hailong Pei, Jing Nie, Ziyang Wang, Jiahan Ding, Peng Shang, Bingyan Li, Guangming Zhou*周光明Therapeutic ionizing radiation induced bone loss: A review of in vivo and in vitro findingsConnective Tissue Research2018,DOI: 10.1080/03008207.2018.14394820300-820741.832苏大放医学院、协同中心第一单位
Wentao Hu†, Hailong Pei†, Fang Sun, Pengfei Li, Jing Nie, Bingyan Li, Tom K. Hei and Guangming Zhou周光明Epithelial-Mesenchymal Transition in Non-targeted Lung Tissues of Kunming Mice Exposed to X-rays is suppressed by celecoxibJournal of Radiation Research2018595):583-5870449-306041.788苏大放医学院、协同中心第一单位
Dandan Chen, Lei Yang, Xinjian Chen, Xihui Zhang, Yongming Liu, Zhengqing Guo
and Leshuai W Zhang
陈丹丹Automated contour analysis of multi-cellular spheroids spreading through high content imagingPhysical Biology2018,15: 0260061478-396741.494苏大放医学院、协同中心第一单位
Qing Li, Wenhui Fan, Tao Yang, Junhui Wang, Liang Hu, Weiwei He,
Wanxin Wen, Hanzhou Liu
刘汉洲Alkenyl aromatic polymer microspheres via γ-ray irradiation-assisted self-assembly after free-radical polymerizationRadiation Physics and Chemistry2018,doi.org/10.1016/j.radphyschem.2018.06.0290969-806X41.315苏大放医学院、协同中心第一单位
Qing Li, Wenhui Fan, Tao Yang, Junhui Wang, Liang Hu, Weiwei He, Wanxin Wen, Hanzhou Liu刘汉洲Alkenyl aromatic polymer microspheres via γ-ray irradiation-assisted self-assembly after free-radical polymerizationRadiation Physics & Chemistry2018,DOI: https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.0969-806X41.315苏大放医学院、国重第一单位、协同第二单位
He, W.; Ma, J.; Qian, J.; Liu, H.; Hua, D.*华道本Adsorption-assistant detection of trace uranyl ion with high sensitivity and selectivity in the presence of SBA-15.Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry2018, 316, 201-207.0236-573141.282苏大放医学院、协同中心第一单位
Jian Zhang, Xiaofeng Meng, Chong Ding, Peng Shang*.张健Effects of static magnetic fields on bone microstructure and mechanical properties in miceElectromagnetic Biology and Medicine2018, 37(2): 76-83.1536-837841.272苏大放医学院、协同中心第一单位
Jian Zhang, Chong Ding, Xiaofeng Meng, Peng Shang*张健Nitric oxide modulates the responses of osteoclast formation to static magnetic fieldsElectromagnetic Biology and Medicine2017, 37(1): 23-34.1536-837841.272苏大放医学院、协同中心第一单位
Jie Li, Lin Zhu, Chengliang Xiao*, Lanhua Chen, Zhifang Chai and Shuao Wang*肖成梁/王殳凹Efficient uptake of perrhenate/ pertechnenate from aqueous solutions by the bifunctional anion-exchange resinRadiochimica Acta2018, 106(7): 581-5920033-823041.271苏大放医学院、协同中心第一单位
Dandan Chen and Liang Sun陈丹丹Application of microdosimetry on biological physics for ionizing radiationChinese Physics B2018, 27(2): 028701. doi: 10.1088/1674-1056/27/2/0287011674-105641.223苏大放医学院、协同中心第一单位
Leshuai W. Zhang,* and Nancy A. Monteiro-Riviere张乐帅Toxicity Assessment of Six Titanium Dioxide Nanoparticles in Human Epidermal Keratinocytes.Cutaneous and Ocular Toxicology. Accepted.
1556-952741.213苏大放医学院、协同中心第一单位
JianhuiLan, Qunyan Wu, Congzhi Wang, Zhifang Chai and Weiqun Shi*.柴之芳(参与)Influence of Complexing Species on the Extraction of Trivalent Actinides from Lanthanides with CyMe4-BTBP: A Theoretical Study.J. Radioanal. Nucl. Chem.2018,3181453-1463.0236-573141.181苏大放医学院参与单位
Zheng ZHANG, Xing TONG, Yu-Lu WEI, Lin ZHAO, *Jia-Ying XU, *Li-Qiang QIN徐加英Effect of Pycnogenol Supplementation on Blood Pressure: A Systematic Review and Meta-analysisIran J Public Health2018, 476.779-7872251-608540.768苏州大学公卫学院第一单位,苏大放医学院、协同中心第二单位
SHU‑-GEN QU1*, JIN GAO1*, BO TANG1, BO YU1, YUE‑-PING SHEN2 and YU TU1涂彧Low-dose ionizing radiation increases the mortality risk of solid cancers in nuclear industry workers: A meta-analysismolecular and clinical onology2018,8:703-7112049-9450

苏大放医学院第一单位
Caixia Sun, Yifan Xu, Lijuan Deng, Hao Zhang, Qiao Sun, Chongjun Zhao,and Zhen Li李桢Blood Circulation, Biodistribution, and Pharmacokinetics of Dextran-Modified Black Phosphorus NanoparticlesACS Applied Bio Materials2018, 1, 673-6821944-8244

苏大放医学院、协同中心第一单位
Xueyong Zuo, Qiu Chen, Houwen Li, Ke Zhang, Kongzhao Wang, Yu Tu, Mingjiang Hu, Fengmei Cui, and Yulong Liu崔凤梅Effects of Chahuangjing on Decorporation and Radiation Protection Against Tritiated WaterDose-Response:
An International Journal October-December
2018:1-6


苏大放医学院第一单位,协同中心通讯单位